8ukq7d059tl41xtonhfgtqi9f

Dette er forslagene til årsmøtet

Det har blitt sendt inn ti forslag som skal opp til behandling under årsmøtet i Brann, tirsdag 9. mars. Her er alle de innsendte forslagene.

Annonse:

Fristen for å sende inn forslag til årsmøtet gikk ut forrige tirsdag. Siden årsmøtet vil ha stor grad av digital gjennomføring ble det bedt om å få tilsendt både ordinære- og benkeforslag i forkant av møtet. Dette for å sikre en best mulig gjennomføring for ordstyreren av møtet. 

Forslag 1:


1) Forslag om treningsleir og treningskamper i autoritære/undertrykkende regimer:

Sportsklubben Brann skal ikke legge treningsleir eller spille treningskamper i land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene.

2) Forslag om sponsoravtaler som fremmer autoritære/undertrykkende regimer:

Sportsklubben Brann skal ikke inngå sponsoravtaler med stater eller selskaper med samme navn som stater der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene. Det samme gjelder selskaper som er heleid av slike stater.

Begrunnelse for begge forslagene:

I fotballen er sportsvasking et økende problem. Sportsvasking forekommer ifølge Amnesty når en stat arrangerer, sponser eller tar eierskap til høyprofilerte sportsbegivenheter eller sportsorganisasjoner, for å avlede oppmerksomheten vekk fra autoritære forhold og brudd på grunnleggende rettigheter.

Fotballklubber, spillere, og forbund lar seg bruke av disse landene mot betaling. Ikke bare ved å reise dit, men også ved å inngå sponsoravtaler med blant annet turistmyndigheter og nasjonale flyselskap. Flere norske klubber har blant annet vært med på treningsleir og turneringer i land som dette. Selv om vi ennå ikke har hatt eksempler på sponsoravtaler som har sportsvasking som sitt hovedformål, er det naivt å tro at dette ikke også vil bli et problem i fremtiden.

Slike samarbeid ville åpenbart stride mot klubbens verdier, og medføre skade på klubbens omdømme, selv om det skulle gi kortsiktig gevinst.

Er ikke disse forslagene politiske? Nei! Tvert imot er det vedtak som hindrer Brann i å kunne brukes som politisk virkemiddel av autoritære regimer

Hvilke stater og land er det snakk om? Dersom klubben er usikker på hvilke konkrete land som begår “systematiske og grove brudd på menneskerettighetene” til enhver tid, kan for eksempel Amnesty hjelpe til

Vil dette ha konsekvenser for klubbens deltakelse i internasjonale turneringer? Det er viktig å understreke at forslag 1 gjelder treningskamper, og ikke obligatoriske kamper. Vedtaket hindrer altså ikke klubben i å europacupkamper, bare kamper klubben selv velger om vi vil spille.

Signert: Erlend Vågane og Thor-Asle Faye Syversen

Styrets innstilling: 

Begge forslag er i tråd med klubbens verdigrunnlag. For å sikre felles forståelse for vedtaket foreslår styret at klubbens markør er FNs verdenserklæring om menneskerettigheter med tilhørende veiledninger og kilder. Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler, og gjelder for alle FNs medlemsland.

Styret støtter forslaget med denne presiseringen.

Innledning - bakgrunn

Det vises til forslag til årsmøtet 9. mars om ikke å legge treningsleirer og/eller treningskamper i autoritære/undertrykkende regimer – samt tilsvarende at det ikke skal inngås sponsoravtaler med stater eller selskaper med samme navn som stater eller selskaper som er heleid av slike stater «der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene».

Ved vurdering av hvilke stater/regimer/selskaper som eventuelt skal falle inn under en slik beskrivelse som over, anbefales det benyttes noen utvalgte og anerkjente kilder og referanser. Det finnes ikke én unik liste (Index) som kan benyttes alene, men flere kilder og det må gjøres en vurdering for hvert tilfelle som måtte oppstå basert på slike anerkjente kilder. De vesentligste i denne sammenheng, kan knyttes opp mot kilder fra FN, EU og norske myndigheter (UD).

FN

Basis for alle tiltak og vurderinger i forhold til brudd på menneskerettighetene, er FNs verdenserklæring om menneskerettighetene som gjelder for alle FNs medlemsland og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

FN har utarbeidet en relevant veiledning for både nasjoner og selskaper relater til menneskerettighetene; United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)

To sentrale FN kilder får å søke etter situasjonen i aktuelle land, er:

https://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx

og https://uhri.ohchr.org/en/ - The Universal Human Rights Index (UHRI - The UHRI allows you to explore over 170.000 observations and recommendations made by the international human rights protection system).

Det norske FN-sambandet har en aktuell landbasert søkedatabase: https://www.fn.no/Land

EU - EU Sanctions Map

EU har utviklet en nettportal som gir en visuell oversikt over EUs restriktive tiltak og FN-sanksjoner. Dette er en nyttig informasjonskilde også for norske virksomheter, ettersom Norge i all hovedsak har tilsvarende sanksjonsregler. Det er norsk regelverk som gjelder for norske bedrifter og eksport fra Norge – se under.

https://sanctionsmap.eu/#/main

I tillegg til EUs sanksjonslister, har noen land egne, unilaterale sanksjoner. Blant annet har USA et omfattende sanksjonsregelverk som er i stadig utvikling.

Norske myndigheter

Norge er folkerettslig forpliktet til å gjennomføre sanksjoner vedtatt av FNs sikkerhetsråd. I tillegg gjennomfører Norge en rekke restriktive tiltak vedtatt av EU. Hvilke bestemmelser som gjelder for de enkelte land, fremkommer i forskriftene, se listen nedenfor. Utenriksdepartementet anmoder alle norske eksportører om å sette seg godt inn i regelverket, herunder hvilke forbud som gjelder, hvilke leveranser som krever forhåndstillatelse av Utenriksdepartementet før eksport og hvilke utenlandske aktører det ikke er tillatt å handle med. Flere av sanksjonene og tiltakene inneholder også bestemmelser om våpenembargo.

Gjeldende sanksjoner og tiltak (sist oppdatert januar 2021):

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/Eksportkontroll/sanksjoner-og-tiltak1/sanksjoner-og-tiltak/id2008477/

Noen andre relevante kilder:

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores

https://www.cato.org/human-freedom-index/2020

https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2020/05/fsi2020-report.pdf

https://amnesty.no/amnestys-arsrapport-20162017-slik-brytes-menneskerettighetene

https://govdata360.worldbank.org/indicators/h17e7f43b?country=BRA&indicator=28909&viz=line_chart&years=2006,2017

 

Forslag 2:

Økonomi i SK Brann

Ønsker debatt om lønnforholden i SK Brann og- avstemning.  

Er det riktig at daglig leder og sportssjef har årsinntekt som er høyere enn Statsministeren?

Signert: Harald Johannessen

Styrets innstilling:

Årsmøtet er ikke arena for debatt om dette temaet og disse forhold. Beslutningskompetansen for personalanliggende deriblant lønn til ansatte ligger i styret. Årsmøtet er derfor ikke riktig organ til å behandle dette forslaget.

Forslag 3:

Brann skal ta initiativ til en gressallianse.

Forslag til vedtak:

Sportsklubben Branns årsmøte ber Brann ta initiativ til en allianse mellom topplagene som spiller hjemmekamper på voksende gress. Formålet med alliansen er å sammen arbeide for bedre rammebetingelser for disse lagene.

Bakgrunn:

Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball (NTF) har i mange år arbeidet systematisk for kunstgress. Over tid har dette ført til at rammebetingelsene for gresslagene har blitt langt dårligere. Lengre sesonger fører til økte kostnader for drift og vedlikehold av gressbaner, og kort tid mellom kampene gjør det vanskeligere å holde gressbanene i perfekt stand. Det trengs nå et krafttak fra NFF og NTF for gresslagene. For å få til dette er det viktig at klubbene som spiller på voksende gress går sammen for å bedre rammebetingelsene for gresslagene.

Signert: Magne Juuhl og Stig Helsing

Styrets innstilling:

Styret støtter forslaget.

Forslag 4:

1. Sportsklubben Brann skal legge frem en plan for å øke medlemstallet i klubben. Krefter utenfor det profesjonelle apparatet i klubben, som medlemsutvalget, trekkes med i arbeidet.

Som en del av arbeidet skal det vurderes nye fordeler ved medlemskap. Det skal spesifikt legges frem forslag til insentiver og fordeler som kan få flere partoukortinnehavere til å melde seg inn i klubben, eksempelvis redusert kontingent ved kjøpt partoutkort.

2. Klubbens årsmelding skal oppgi antall medlemmer i klubben ved årets slutt.

Begrunnelse: 

Sportsklubben Brann er eid og styrt av medlemmene. En stor og voksende medlemsmasse vil være en styrke både for medlemsorganisasjonen Brann og klubbens posisjon i Bergen. Å øke medlemskapet blant de mange som bryr seg om Brann bør være en naturlig ambisjon for klubben.

Akkurat hvor mange medlemmer Brann har, er det vanskelig å finne ut av. Årsmeldingene for 2018 og 2019 inneholder ikke informasjon om antall medlemmer. Et medlemstall på omkring tusen medlemmer har vært nevnt, men det er ting som tyder på at tallet er lavere. 2016 kunne man i forbindelse med årsmøtet lese at antall medlemmer var redusert fra 990 året før, til 535. Mange var da bekymret og tiltak ble diskutert. Foruten en supporterdrevet Facebook-kampanje som aldri tok av og noen få nettannonser, er likevel lite konkret blitt gjort. Forslagsstiller mener derfor klubben må gjøre mer for å tiltrekke seg flere medlemmer.

Et naturlig sted å begynne er partoukortinnehavere. Mange av partoutkortinnehaverne kommer tilbake år og etter år, og identifiserer seg sterkt med klubben. De aller fleste har meninger om hvor klubben styres. Potensialet for å hente flere medlemmer i denne gruppen burde være stor.

Målsetningen om flere medlemmer bør ikke begrenses til tribunesliterne. Sportsklubben er ikke en sær interesse for de noen tusen som alltid går på stadion, og bør heller aldri bli det. Brann er en institusjon som hele Bergen bryr seg om. Medlemskap i Brann kan gi folk utløp for denne interessen på en måte som samtidig styrker økonomien og posisjonen til Sportsklubben.

Fordeler med et bredt medlemskap

Flere medlemmer har åpenbare fordeler for SK Brann:

 • Et bredt medlemskap gir et stabilt fundament for klubben.
 • Et bredt medlemskap tilfører klubben stabilitet og skaper engasjement.
 • Et bredt medlemskap styrker medlemsdemokratiet i klubben.
 • Et bredt medlemskap gjør at flere av miljøene rundt klubben er representert i representantskapet, og reduserer faren for at særinteresser får dominere styringen av klubben.
 • Et bredt medlemskap styrker båndene mellom by og lag.
 • Et bredt medlemskap gir inntekter til klubben.
 • Medlemskap styrker båndet mellom klubb og det enkelte medlem.

Forbilder

Tyskland blir ofte trukket frem som et land med mange sterke medlemsstyrte klubber. Her finner vi høye medlemstall i klubber med begrenset sportslig suksess, fra byer med lignende innbyggertall til Bergen.

 • SC Freiburg/Freiburg: 25.000 medl./231.000 innb.
 • FC Augsburg/Augsburg: 19.000 medl./296.000 innb. 
 • FSV Mainz/Mainz: 12.400 medl./218.000 innb.

I Norsk sammenheng er dette svært høye tall som ingen fotballklubber er i nærheten. Samtidig viser det at høyre medlemstall er mulig selv for mindre meritterte klubber.

Hvis det er et sted i Norge det kan være mulig, så er det Bergen. Her er forholdet mellom klubb og by tettere enn noen andre steder i landet.

Tidligere mål

Styreleder Rolf Barmen uttalte i 2014 at målet for Brann burde være å ha 10.000 medlemmer. Barmen sa den gang:

«Målet mitt er at vi skal fylle opp Stadion, og jeg tror veien å gå er å skaffe flere medlemmer. De vi ha et større eierskap til klubben. Vi har 65 000 følger på Facebook, så hvorfor kan vi ikke ha 10 000 medlemmer? […) Det er rett og slett engasjementet jeg er ute etter. Større klubbinntekter og større fordelsprogram for medlemmene i klubben kan være konsekvenser av en slik medlemsutvidelse, men det er ikke målet med den»

Et eventuelt mål for medlemstall bør være opp til styret å fastsette, men forslagsstiller mener klubben bør la seg inspirere av Barmen og hans ambisjoner for Sportsklubben Brann.

Signert: Anders Kjellevold.

Styrets innstilling: 

Styret takker for godt innspill og foreslår at dette settes på agendaen på neste møte med medlemsutvalget og at en utarbeidelse av plan gjøres i samsvar medlemsutvalg og forankres på medlemsmøter.

Antall personer i medlemsbasen har vært rapportert i presentasjonen på årsmøtet, men ikke vært med i årsrapporten. Styret foreslår at medlemstallet rapporteres i årsrapporten fremover.

Litt info:

Skille på partoutkort, medlemskap i SK Brann og medlemskap i Bataljonen.
Medlemskap i SK Brann må registreres via NIF, partoutkort kjøpes via Ticketco og medlemskap i Bataljonen kjøpes via Bataljonens medlemssystem, med unntak av alle som kjøper partoutkort på Frydenbø-tribunen.

Siden fokus har lagt på partoutkort har vi også rettet de fordeler vi kan inn mot de som har kjøpt partoutkort, i tillegg til at Bataljonens medlemmer har fordeler blant annet i butikk. Fordeler jobbes det med løpende, men siden vi ikke har et godt nok teknisk system som kan fungere som et fordelsprogram er det ikke bunnsolid slik det fremstår nå. Men det skal alltid lønne seg med PK.

I tillegg til plan for medlemsrekruttering bør fordelsprogram på tvers av kjøp av partoutkort eller medlemskap vurderes. Vi må sikre at dette blir tydelig og ikke mer forvirrende. Det vanskelige og dermed manuelle arbeidet med rabatter og redusering i kontingent eller PK er at de ikke er i samme system. Ikke umulig, men krevende.

Forslag 5:

Sportsjefstillingen er i dag fast ansatt i SK Brann.

Grunnet dårlig eller mangelfull ledelse av avdeling sport gjennom mange år vil jeg foreslå for årsmøtet.

Sportssjefstillingen må bli åremålsstilling. Tre eller fem år.

Signert: Harald Johannessen.

Styrets innstilling:

Konstruktivt innspill, men ansvaret ligger hos styret. Dette vil bli vurdert ved ansettelse av ny sportssjef. 

Årsmøtet er ikke arena for debatt om dette temaet og disse forhold. Beslutningskompetansen for personalanliggende deriblandt lønn til ansatte ligger i styret. Årsmøtet er derfor ikke riktig organ til å behandle dette forslaget.

Forslag 6:

Styret skal sette ned et utvalg for å utarbeide en sportsplan for SK Brann. Styret må utarbeide et mandat til utvalget og søke å trekke inn både intern og ekstern sakkunnskap i arbeidet og sammensetning av utvalget.

Utvalgets arbeid bør sikres en bred forankring i klubben og styret.

Sportsplanen bør bli gjenstand for årlig evaluering og justering. Vurdering av måloppnåelsene må legges frem for årsmøtet som en del av styrets beretning.

Signert: Geir Berge og Gjert Moldestad

Styrets innstilling:

Klubben har et strategisk styringsdokument som også inneholder en strategisk plan med både kort- og langsiktige mål for alle avdelinger, inkludert sport.

Vi har presentert deler av denne på møter med medlemsutvalget og medlemsmøtene, sist på medlemsmøtet 1. oktober 2020

Kåre Ingebrigtsen – Tema: Hvordan skal Brann nå klubbens sportslige målsetninger. 

Tom Mangersnes – Tema: Hvordan skal Brann utvikle profesjonelle spillere som kan bidra til inntekter til klubben og sportslig måloppnåelse. Begge punktene ovenfor sto i innkallingen.  

Akademiklassifiseringen til Norsk Toppfotball

En tydelig sportsplan er krav. Vi er klassifisert med hhv 4 (2017) og 3 (2019) stjerner de to gangene klassifiseringen er gjennomført. Det hadde vi ikke fått uten en godkjent og tydelig sportsplan som beskriver nettopp den røde tråd gjennom hele klubbens sportslige arbeid.

 I vurderingen av Branns sportsplan heter det i 2019 blant annet:

 • Klubben har en sportsplan som er vedtatt av styret og godt kjent for ansatte på sport.
 • Klubben har en overordnet fagplan som legger føringer for hvordan lagene i utviklingsavdelingen skal spille og trene.
 •  Klubben har etablert et overordnet planverk som fungerer godt i klubben. Det overordnete fagplanverket etablerer tydelige rammer for selve treningsaktiviteten og det er i operativ anvendelse. Spilleprinsipper og rollebeskrivelser for utviklingsarbeidet later til å være relativt godt omforent

Klubbens ansatte på avdeling sport sammen med daglig leder og styret utarbeider Klubbens styringsdokument.

Styret ønsker å fortsatt kommunisere deler av innholdet i et styringsdokument, men mener ikke det er hensiktsmessig å legge det ut i sin helhet til offentligheten. Innholdet omhandler både personal og konurransesensitiv informasjon, som bl.a lønnsstruktur.

Styret ber årsmøte gi oppgaven til det nye styret om å finne en hensiktsmessig måte å tydeligere kommunisere klubbens styringsdokument inkludert plan for sport. Uten at dette er i strid med krav om behandling av personalinformasjon og ønske om å holde konkurransesensitiv informasjon internt. Styret bes også å legge frem måloppnåelsene på årsmøtet som en del av styrets beretning.

Forslag 7:

Styret fremmer følgende forslag i samarbeid med medlemsutvalget:

Sportsklubben Brann oppfordrer Norges Fotballforbund til å legge frem en plan for boikott av fotball-VM 2022, samt andre virkemidler for å påvirke forholdene knyttet til brudd på menneskerettigheter i Qatar i forbindelse med mesterskapet.

Begrunnelse:

I 2022 arrangeres fotball-VM i Qatar. Det er godt dokumentert at anleggene som er bygget til mesterskapet er bygget av mennesker på slavelignende kontrakter, og at tusenvis av arbeidsfolk har omkommet underveis i arbeidet. Videre er det ingen tvil om at diktaturet Qatar ønsker å arrangere VM for å skaffe regimet positiv oppmerksomhet – såkalt «sportsvasking».

I flere år har menneskerettighetsorganisasjoner og medier rettet et kritisk blikk mot Qatar. Det er nå på høy tid at aktører i idretten gjør det samme, for ingen endring vil skje før idrettsbevegelsen selv tar et standpunkt. De seneste rapportene fra Qatar viser at forholdene ikke blir bedre og at dødstallene øker. Å markere avstand til menneskerettighetsbrudd er i tråd med verdigrunnlaget til Sportsklubben Brann.

Forslag 8: 

Medlemskontigent:

Det er i sakslisten et eget punkt for fastsettelse av medlemskontingent, Sak 7. Fastsette medlemskontingent og styrehonorar.

Innkommet forslag om endring av medlemskontingent presenteres her, men behandles under sak 7 på årsmøtet.


1) Forslag til endring av medlemskontingent i SK Brann:

Endringer fra dagens satser er uthevet:

7 til 12 år - aktive - 1100 kr

13 år til 19 år - aktive - 1300 kr

A-lagsspillere - 1500 kr

Oldboys-spillere - 1100 kr

Ikke-aktive - livstidsmedlemskap - 7000 kr

Ikke-aktive - voksne - 400 kr

Ikke aktive - under 15 år - 200 kr

Ikke-aktive - trygdede, studenter og lærlinger - 200 kr

Æresmedlem - 0 kr

Begrunnelse for forslaget:

Enhver medlemsstyrt klubb bør søke å ha en medlemsmasse som i størst mulig grad reflekterer det følelsesmessige eierskapet til klubben. Medlemskap bør derfor være naturlig for alle som følger Brann tett.

I dag gir medlemskapet i praksis to fordeler for ikke-aktive medlemmer: Møte-, tale- og stemmerett på klubbens årsmøter og rabatt i Brann-butikken.

Dagens kontingent på kr. 500 er en betydelig kostnad, spesielt for trygdede og studenter, og oppleves som en økonomisk barriere for å engasjere seg i klubben. Den foreslåtte reduksjonen fra kr. 500 til 400 for ikke-aktive voksne og kr. 200 for trygdede og studenter senker denne barrieren og gjør det mulig for flere å engasjere seg i klubben i sitt hjerte.

Reduksjonen vil gi noe mindre inntekter dersom det ikke følges opp med økt markedsføring og bevissthet om verdien av å være medlem i Sportsklubben Brann. Vi tror en slik reduksjon vil føre til en betydelig økning i medlemsmassen og samtidig synliggjøre at vi bryr oss om alle de som sliter økonomisk.

Signert: Thomas Andrè Madsen.

Styrets innstilling:

Styret er enig med forslagsstiller i at alle som følger Brann tett bør vurdere medlemskap. Samtidig opplever styret at det er gode muligheter for å engasjere seg i klubben selv om man ikke har anledning til å være betalende medlem. Styret ønsker derfor ikke å nedjustere medlemssatsene. Det er av administrative hensyn heller ikke ønskelig med nye medlemskategorier som krever dokumentasjon utover fødselsdato.

Treningsavgiften for de ulike gruppene i SK Brann er historisk inkludert i medlemskontingenten, gjennom ulike satser pr gruppe (aktive og ikke-aktive). Medlemskontingent og trenings-/aktivitetsavgift kan faktureres samlet, men må i fakturaen fremkomme som selvstendige krav og kunne identifiseres som separate betalingstransaksjoner. Dette vil også gjøre det mer oversiktlig, samt forenkle fakturering og betalingsoppfølging.

Styret vil derfor foreslå følgende under sak 7:

Medlemskontingent i Sportsklubben Brann – gjeldende fra neste fakturering:

Barn                                    250,-

Voksen                               500,- (f.o.m. kalenderåret man fyller 15 år og får stemmerett i klubben)

Honnørmedlemmer        100,- (minst 40 år sammenhengende medlemskap pr årsmøte i 2017)

Livstidsmedlemskap         10.000,-

Æresmedlem                          0,-   

Samme satser som tidligere, med unntak av Livstidsmedlemskap som er foreslått økt fra kr 7.000,-

Treningsavgift i Sportsklubben Brann – gjeldende fra neste fakturering:

Brann Ung                          850,-

Akademiet                          10.000,-

Veteran                               600,-

Treningsavgiften skal dekke kostnader ved normalt aktivitetsnivå (f.eks. påmelding, forsikring, dommerutgifter, utstyr, etc.).

Treningsavgiften for akademiet er på samme nivå som i 2020 inkludert egenandeler, og synliggjør bedre forskjellen i aktivitetsnivå og ressursbruk. Brann Ung og Veteran har samme satser som tidligere.

Treningsavgift for A-lag er tatt bort (anses som del av arbeidskontraktene).

Forslag 9 - benkeforslag styremedlem:

Per Arne Flatberg som ordinært styremedlem i Sportsklubben Brann. 

Det er flott at valgkomiteen har lagt vekt på økt toppfotballkompetanse i sin innstilling av nytt styre i Sportsklubben Brann, men et velfungerende styre er avhengig av folk med forskjellig bakgrunn og kompetanse. Per Arne Flatberg er meget god på organisasjonskultur, medlemsdemokrati og idrettsregler, noe han har opparbeidet seg gjennom ulike verv og frivillighet i over 40 år.
Han har vært medlem i Sportsklubben Brann i over 20 år og har siden 2007 hatt ulike verv i klubben. Per Arne vil være en kandidat som arbeider etterrettelig og nøysomt til det beste for klubben i enhver sammenheng. Vi trenger at klubben blir mer åpen, inkluderende og med tillit fra medlemsmassen, Per Arne er en kapasitet som vil bidra til dette.

Signert: Helge Algerøy.

Forslag 10 - benkeforslag Kontrollkomiteen:

Hallvard Husebø som nytt medlem i kontrollkomiteen. 

Signert: Erlend Vågane. 

 

Annonse fra Eliteserien: