Slik var onsdagens årsmøte

Vi oppsummerer det viktigste som skjedde på kveldens årsmøte i Brann.

Totalt var det 77 stemmeberettigede medlemmer til stede da møtet startet.

Etter å ha behandlet klubbens gruppeårsmeldinger uten at noen hadde kommentarer behandlet årsmøtet klubbens årsregnskap i revidert stand, revisjonsberetningen og kontrollkomitéens beretning.

Medlem Per Arne Flatberg påpekte at årsmøtet for noen år siden vedtok at Brann skal tilstrebe å være Norges åpneste klubb og signaliserte at styret burde evaluere hvordan man skal jobbe for å leve opp til dette.

Han tok også opp spørsmålet om andre typer eierskap i fotballen enn å være medlemseid. Han viste da til sak om dette som har vært oppe på fotballtinget. Medlem Erlend Vågane påpekte deretter at Branns styre burde gå imot muligheter for investorstyring av fotballklubber.

Lunde påpekte at de norske reglene ikke er endret selv om saken ble diskutert på fotballtinget.

Branns økonomisjef Bjarte Eikeland presenterte regnskapet. Dette er tidligere omtalt på Brann.no og kan leses her. Brann-konsernet leverte et overskudd på 3,7 millioner kroner i 2017.

Årsmøtet godkjente årsregnskapet, samt revisjonsberetningen og kontrollkomitéens beretning. Klubbens budsjett for 2018 ble også vedtatt.

Vedtok to innkomne forslag

Forslag til ny medlemskontingent og treningsavgift var fremmet av medlemmene Ingvar Dalhaug og Helge Karlsen. På forhånd hadde styret sagt at de støttet forslaget. Det samme gjorde årsmøtet.

Forslag nummer to gjaldt mindre justeringer i organisasjonsplanen. Forslaget ble fremmet av styret og var i realiteten en liten opprydning i planen som ikke medførte noen endring i organisasjon, bare at oppgaver ble presisert. Medlemmene stemte for forslaget.

Valgte nytt styre

Valgkomiteens enstemmige innstilling til årsmøtet ble fulgt:

  • Som ny nestleder: Birger Grevstad (2 år). Grevstad hadde frem til nå vært styremedlem.
  • Som nytt fast medlem: Krister Hoaas (2 år). Hoaas hadde vært varamedlem.
  • Som nytt fast medlem: Siv Skard (2 år, ny).
  • Som nytt varamedlem: Erik Nordgreen (2 år, ny).
  • Styreleder Eivind Lunde og medlemmene Morten Kolseth og Siren Preto var ikke på valg.

Åshild Samnøy og Henrik Lie-Nielsen gikk ut av styret.

Kontrollkomitéen har bestått av Evy Greve (leder), Veline Høyland, Helge Kvamme og Jan Bjarte Svabø (medlemmer). Disse ble gjenvalgt.

Valgkomitéen har bestått av Atle Bønes (leder), samt Gina Barstad, Ragnhild Janbu Fresvik, Tor Raaheim-Olsen (medlemmer) og Geir Berge (vara). Disse ble også gjenvalgt.

Utnevnte æresmedlem

Etter at siste punkt på agendaen var over tok styreleder Eivind Lunde ordet. Da viste det seg at siste ord for kvelden slett ikke var sagt.

Da fortalte nemlig Lunde at styret ønsket å innstille et nytt æresmedlem i klubben, nemlig Trond Mohn. Det ble selvsagt applaudert!

Deretter ble Sigvald Taule, Jonny Taule og Ingvar Dalhaug tildelt klubbens hedersmerke.

Les mer om utnevnelsene her

Møtet ble avsluttet etter knappe 70 minutter.

Takket for innsatsen

Etter årsmøtet rettet styreleder Eivind Lunde en takk til de avgåtte styremedlemmene: Åshild Samnøy og Henrik Lie-Nielsen ga seg i styret etter henholdsvis syv og fem år som tillitsvalgte.

- Vi ønsker å takke Åshild og Henrik for jobben de har gjort for Brann. De har vært engasjerte og bidratt med god kompetanse. Ikke minst har de sørget for kontinuitet i styret, sier han.

Lunde påpeker spesielt tiden etter nedrykk da Brann var uten et komplett styre i flere måneder, og der Lie-Nielsen var fungerende styreleder og Samnøy ett av få styremedlemmer.

- De sto løpet da flere trakk seg og tok ansvar til vi igjen fikk et fulltallig styre, påpeker Lunde.

På kveldens årsmøte ble Siv Skard og Erik Nordgreen valgt inn, sistnevnte som varamedlem. Eivind Lunde liker sammensetningen av det nye styret.

- Med de to nye får vi inn god og viktig kompetanse i fortsettelsen også. Samtidig beholder vi kontinuitet i styret, påpeker lederen.

Annonse fra Eliteserien: