Årsmøtet: Her er de innsendte forslagene som skal behandles

VAR, billettpriser og styrking av medlemsdemokratiet er blant de innsendte forslagene til årsmøtet onsdag 6. mars. Her er alle forslag som skal behandles, samt styrets innstilling til forslagene.

Annonse:
 • Foto: Marius Simensen/Bildbyrån.

Praktisk informasjon: 

 • Når: Onsdag 6. mars klokken 18.00. 
 • Hvor: Fysisk del på Høgskulen på Vestlandet, Kronstad. Årsmøtet blir i det nye bygget som heter K2, og som ligger nærmest bybanestoppet på Kronstad. Digital deltakelse via Zoom og stemming i Digdem som tidligere år. 
 • Påmelding: Alle som skal være med, fysisk og digitalt, må melde seg på i dette skjemaet. Fristen for påmelding til digital deltakelse er tirsdag 5. mars klokken 10.00.
 • Hvem kan møte: For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned. Alle har i disse dager fått faktura, og denne må være betalt før møtet starter for at man skal få stemmerett og tilgang til årsmøtet. Ta kontakt på [email protected] dersom du er medlem og ikke har mottatt faktura. 

Forslag 1: 

Et sterkere medlemsutvalg

Forslagsstiller: Anders Kjellevold

Forslag:

Det utarbeides forslag til endringer i medlemsutvalgets mandat slik at 1) utvalget får en tydeligere rolle overfor styret, og 2) medlemmene får innflytelse på utvalgets sammensetning.

Begrunnelse

Styret utpeker i dag medlemsutvalget, og utvalget har få formelle rettigheter. Utvalgets evne til å oppfylle den tiltenkte rollen fremstår å være helt avhengig av at styret velger å konsultere utvalget. Forslagsstiller mener det er ønskelig om medlemmene får en form for innflytelse på hvem som velges, og at utvalget får noen flere formelle rettigheter. Sistnevnte kan for eksempel være:

 • Medlemmene får rett til å nominere utvalgsmedlemmer.
 • Medlemsutvalgets møteprotokoller tas til orientering på styrets møter.
 • Det formaliseres hvilke typer saker styret skal hente høringsinnspill fra medlemsutvalg på.
 • Medlemsutvalget får mandat til å utpeke et av sine medlemmer til observatør på styrets møter.

Styrets innstilling – skrevet i kursiv: 

Medlemsutvalget i SK Brann er et viktig organ for klubben. Utvalget er i dag sammensatt av medlemmer fra supportermiljøet, veteranmiljøet, de frivillige og ordinært publikum. Klubbens supporterkoordinator møter også fast i utvalget.

Det er styret som nedsetter utvalget, og styret som vedtar utvalgets mandat.

Siden utvalget ble nedsatt har praksis vært at styret konsulterer de ulike medlemsgrupperingene i klubben, og utnevner utvalgsmedlemmer i samarbeid med dem.

Styret er enig i at det er behov for å revidere mandatet og gi utvalget en tydeligere rolle i klubben og overfor styret. Styret mener det er viktig at utvalget er bredt sammensatt fra de ulike miljøene som samlet er klubbens medlemsmasse. Styret mener det kan være fornuftig å åpne opp for større formalisert innflytelse over utvalgets sammensetning fra medlemmenes side.

Styret vil revidere utvalgets mandat i tråd med fullmaktene i mandatet, slik at utvalgets rolle blir tydeligere og utvalget kan ha en tydeligere rolle i klubben.

Styret anbefaler forslaget vedtatt.

Dagens mandat er slik:

Hensikt

Sportsklubben Branns engasjerte medlemsmasse er en sentral ressurs for klubben. Derfor er det naturlig at klubben søker å engasjere sine medlemmer for å vokse og få flere med på å spille klubben god. Styret og administrasjonen ønsker også et forum som både bidrar til oppmerksomhet mot medlemmene og som taler medlemmenes syn inn mot klubbens ledelse.

Mandat

 • Organisere, markedsføre og lede minimum tre – 3 – årlige medlemsmøter/supportermøter I samråd med styret/administrasjonen (jf. sjekkliste/huskeliste for medlemsmøter).
 • Planlegge, organisere og gjennomføre rekrutteringskampanjer sammen med klubben for å få flere til å melde seg inn som medlem i Sportsklubben Brann.
 • Være medspiller i planlegging og markedsføring av årsmøtet.
 • Bidra til å kartlegge potensialet for frivillig innsats for Brann hos klubbens medlemmer og støttespillere.
 • Fungere som høringsinstans i saker der styret/administrasjonen ønsker innspill fra medlemmene

Styret kan gi utvalget oppdrag utover mandatet.

Møtehyppighet bør være fire–seks møter på årsbasis. Utvalget evalueres annethvert år (både mandat, funksjon, sammensetning og oppnevning).

Sammensetning

 • Styret oppnevner utvalget og utpeker leder.
 • Utvalget skal være bredt sammensatt fra supporter- og medlemsmassen. Alle utvalgsmedlemmene må være medlemmer i klubben. Utvalget består av 7-9 medlemmer (inkl. leder). 
 • Daglig leder (eller en annen fra klubbens administrasjon som utpekes av daglig leder) og en representant fra styret har møterett i utvalget.
 • Supporterkoordinator deltar på møtene.

Godtgjørelse

Frivillig, ubetalt engasjement har alltid vært en viktig del av SK Branns virksomhet. Det å delta i medlemsutvalget regnes som en del av dette engasjementet.

Forslag 2: 

Forslagsstillere: Anders Kjellevold, Eilif Hartwig

Forslag:

1. Det skal utarbeides en plan for å øke medlemstallet i Sportsklubben Brann.

2. Det innføres insentiver for nye og eksisterende partoutkortinnehavere å melde seg inn i klubben. Mulige insentiver er redusert kontingent ved kjøpt partoutkort eller redusert pris på partoutkort ved mange års medlemskap i klubben.

3. Det gjøres så enkelt som mulig å melde seg inn i klubben. Mulige tiltak er en kortere vei til innmeldingsside fra brann.no og ny leverandør for medlemsregister med enklere innmeldingsløsning.

Bakgrunn

Sportsklubben Brann er eid og styrt av medlemmene. En større medlemsmasse vil være en styrke både for medlemsorganisasjonen Brann og klubbens posisjon i Bergen. Å øke medlemskapet blant de mange som bryr seg om Brann bør være en naturlig ambisjon for klubben.

Et naturlig sted å begynne er partoukortinnehavere. Mange av partoutkortinnehaverne kommer tilbake år og etter år, og identifiserer seg sterkt med klubben. De aller fleste har meninger om hvor klubben styres. I 2024 ligger det an til å bli solgt 10.000 partoutkort. Sportsklubben Brann hadde ved utgangen av 2022 i overkant av 1600 registrerte medlemmer. Det tyder på at potensialet blant partoutkortinnehaverne er stort.

Målsetningen om flere medlemmer bør ikke begrenses til tribunesliterne. Sportsklubben er ikke en sær interesse for de noen tusen som alltid går på stadion, og bør heller aldri bli det. Brann er en institusjon som hele Bergen bryr seg om. Medlemskap i Brann kan gi folk utløp for denne interessen på en måte som samtidig styrker økonomien og posisjonen til Sportsklubben.

Flere medlemmer har åpenbare fordeler for SK Brann:

 • Et bredt medlemskap styrker båndene mellom by og lag
 • Medlemskap styrker båndet mellom klubb og det enkelte medlem
 • Et bredt medlemskap tilfører klubben stabilitet og skaper engasjement
 • Et bredt medlemskap gjør at flere av miljøene rundt klubben er representert i styringen av klubben, og reduserer sjansen for at særinteresser får dominere klubben.
 • Et bredt medlemskap gir inntekter til klubben

Tyskland blir ofte trukket frem som et land med mange sterke medlemsstyrte klubber. Her finner vi høye medlemstall i klubber med begrenset sportslig suksess, fra byer med lignende innbyggertall til Bergen.

 • SC Freiburg/Freiburg: 25.000 medl./231.000 innb.
 • FC Augsburg/Augsburg: 19.000 medl./296.000 innb. 
 • FSV Mainz/Mainz: 12.400 medl./218.000 innb.

Djurgården er en sammenlignbar klubb med Brann, men har 26 000 medlemmer. I Norsk sammenheng er dette svært høye tall som ingen fotballklubber er i nærheten. Samtidig viser det at høyere medlemstall er mulig selv for mindre meriterte klubber.

I en tid der Brann-interessen nærmer seg historiske høyder og partoutkortsalget nærmest går av seg selv, er det rett tid for å legge best mulig til rette for at supportere får et enda tettere forhold og eierskap til klubben. Per i dag er det blant annet for mange steg inn via klubbens nettside for å få meldt seg inn. Til sammenligning kan en trykke seg direkte fra Tromsøs hjemmeside til et enkelt innmeldingsskjema.

Dette forslaget kan fremstå detaljstyrende, men spørsmålet om Branns status som medlemsklubb i fremtiden er så viktig at dette bør drøftes av årsmøtet. Forslagsstiller mener at ambisjonen om å vokse som medlemsklubb bør høyere opp på agendaen i klubben enn den er i dag.

Styrets innstilling - skrevet i kursiv: 

 

Styret takker for forslaget og deler forslagsstillernes ønske om flere medlemmer. Styret mener det er viktig at så mange som mulig av dem som opplever et eierskap til klubben også blir formelle eiere gjennom medlemskap.

Styret ønsker å utarbeide en plan for å øke medlemstallet og medlemsengasjementet i klubben, gjøre det enkelt å melde seg inn i klubben, og gjøre det mer attraktivt for partoutkortinnehavere å også bli medlemmer.

De konkrete tiltakene vil fremgå av planen. Styret anbefaler at de mulige tiltakene tas ut av vedtaket.

Styret foreslår derfor følgende vedtak:

Det skal utarbeides en plan for å øke medlemstallet i SK Brann og øke medlemsengasjementet. I planen skal det ligge tiltak for å gjøre det mer attraktivt for nye og eksisterende partoutkortinnehavere å melde seg inn i klubben og å forenkle innmeldingsprosessen. Planen utformes i tett samarbeid med medlemsutvalget.

Forslag 3: 

Forslagsstiller: Sean Røsekeland. 

Forslag: På Branns hjemmekamper skal billettene til bortelagets supportere ikke være prissatt høyere enn medianprisen i divisjonen klubben til enhver tid spiller i. Prisen skal heller ikke overstige prisen for en enkeltbillett på Store Stå. 

Begrunnelse: I 2023-sesongen var Brann blant klubbene i Eliteserien med de dyreste billettene for tilreisende supportere. Slik kan vi ikke ha det. Bortesupportere betaler allerede høye summer for å følge laget sitt rundt om i landet. Forslaget skal sikre at billettprisen ikke hindrer tilreisende supportere i å reise på kamp i Bergen. På sikt kan en effekt av forslaget også være at Branns supportere får rimeligere billetter når Sportsklubben Brann spiller bortekamper.

Styrets innstilling - skrevet i kursiv: 

 

Svar fra administrasjonen:

210 kroner er billigere enn en voksenbillett på Fjordkraft og BT-tribunen. Hvis vi var dyrest i 2023 er det fordi vi har dyrere billetter jevnt over. Billettene skal ikke være dyrere enn tilsvarende i samme område. De fleste lagene tar 200 kr. Grunnen til at det har vært lavere pris på Store Stå har ikke vært fordi det er ståplasser, men fordi man sammen med Bataljonen har ønsket å bidra til rekruttering.

Styrets innstilling

Prisen på bortefeltet på Brann Stadion er i dag i henhold til prisene ellers på Stadion. Forslaget støttes ikke.

Forslag 4: 

Forslagsstiller: Sean Røsekeland. 

Forslag: Sportsklubben Brann skal jobbe for at det settes en makspris for hve enkeltbilletter kan koste på alle bortefelt i Eliteserien og Toppserien.

Begrunnelse: Supportere som reiser på bortekamper i Eliteserien betaler allerede mye for å kunne følge laget sitt rundt om i Norges land. Billettprisen på bortebane bør ikke bli en barriere som hindrer supportere fra å følge laget sitt. I 2023 kostet en billett på et bortefelt i Eliteserien rundt 200 kroner de fleste steder. Da Lillestrøm fikk besøk av Rosenborg 29. september kostet en ordinær billett på bortefeltet 240 kroner. For å hindre at enkelte klubber ser sitt snitt til å øke prisen for bortesupportere som et tiltak for å fylle egen klubbkasse, skal Sportsklubben Brann jobbe for, og ta initiativ til, at det settes en makspris for billetter til bortefelt i landets øverste divisjon. 

Styrets innstilling - skrevet i kursiv: 

Styret støtter forslaget med følgende tekst til vedtak

SK Brann skal ta initiativ overfor de andre klubbene og jobbe for at det settes en makspris på bortebilletter i Eliteserien.

Forslag 5: 

Forslagsstiller: Sean Røsekeland. 

Forslag: Sportsklubben Brann skal tilby billetter til redusert pris på bortefeltet for gruppene barn, student og honnør.

Begrunnelse: I dag tilbyr Brann kampbilletter til disse gruppene til rabatterte priser på hjemmetribunene på Stadion, og til barn på bortefeltet. Lignende rabattordninger på bortefeltet kan senke terskelen for at disse gruppene velger å reise på bortekamp mellom de syv fjell. På sikt kan en effekt av forslaget også være at Branns supportere som tilhører disse gruppene kan få lignende rabatter hos andre klubber når Brann spiller bortekamper.

Styrets innstilling - skrevet i kursiv: 

 

Svar fra administrasjonen

Vi ser at enkelte kjøper barnebilletter for å spare noen kroner og evt. lage et kaos i inngangen. Alt er lettere med én kategori og vi vil ikke få de andre klubbene med på dette gjennom noe annet enn dialog.

Styrets innstilling

Brann tar initiativ til å jobbe sammen med de andre klubbene for å sette en makspris for hva enkeltbilletter kan koste på alle bortefelt i Eliteserien og Toppserien.

Forslag 6: 

 • NB: I første utgave av denne artikkelen var det feil VAR-forslag som lå inne. Brann har mottatt to like forslag, og forslaget med feil avsender ble lagt ut. Ordlyden er det samme, men punkt 4 i forslaget er nytt. Forslaget til vedtak og styrets innstilling er den samme. Endringen ble gjort onsdag 28. februar klokken 22.30. 

Forslagsstiller: Knut Heikki Odland Torgersen.

Forslag: Sportsklubben Brann skal i alle sammenhenger, formelle som uformelle, ha et klart og tydelig standpunkt mot bruk av VAR i norsk fotball.

Begrunnelse:

1. VAR gjør ikke fotballen mer rettferdig.

For hver avgjørelse VAR gjør riktig finnes det flere eksempler på at avgjørelser blir gale når situasjonsrekkene blir brutt opp og en nøkkelsituasjon blir vurdert uten foregående
hendelse.

Fra idrettssosiolog Mads Skauges kronikk:

«Et ferskt eksempel er beskrivende: Angriperen dytter forsvareren slik at forsvarerens arm treffer angriperen. Det riktige er frispark til forsvareren, men feilen var ikke stor nok for VAR. Resultatet ble straffespark til angriperen.

VAR gjør at mindre lovbrudd dommere tidligere umiddelbart straffet, går ustraffet.
Avventende dømming i påvente av VAR, gir flere dommerfeil og mer urettferdighet.

Ikke minst gjelder det offside, som er minst like vilkårlig med VAR som uten. Beregninger
viser at offsidelinjen kan flytte seg flere centimeter på én hundredel.»

I mange andre tilfeller kan man se at VAR brukes på en måte som ikke er i tråd med hva
klubbene har blitt forespeilet. Tromsø får straffe mot Stabæk etter VAR-sjekk selv om ingen vinkler viser hvem som er først på ballen.

Stabæk får annullert scoring i Sandefjord fordi dommer dømmer offside, og ikke på situasjonen i forkant der Stabækspilleren blir holdt fast på mållinja – og dermed satt i offside. I Sandefjord så dommer kun på én vinkel på OFR.

Begge disse situasjonene ble kampavgjørende. I mange andre tilfeller er begrepet «clear and obvious» strukket langt forbi smertegrensen – men først og fremst fremstår det helt tilfeldig og like situasjoner kan gi helt forskjellig resultat fra kamp til kamp.

2. VAR gjør opplevelsen for publikum dårligere

Til og med runde 14 var det 73 VAR-situasjoner i Eliteserien. Ikke 31 som NFF har påstått. Dette er alle situasjoner der publikum må vente på at VAR skal tenke seg om litt, diskuterepå øret, eller se på en skjerm. I hver eneste en av disse situasjonene blir man minnet om at man ikke kan juble for spillets gang lenger, for når som helst kan VAR komme for å gjøre et eller annet ingen på stadion forstår eller får vite. Flere har også kommentatorer vært helt i villrede for hva det blåses for.

3. Ledelsen gir ikke inntrykk av å vite hva de egentlig prøver på

Dommersjefen har blitt sitert både på at det viktigste er å gjøre rett avgjørelse og at man
bare må glemme klokken, og på at det viktigste er å få tidsbruken ned (vedlegg 1). Styreleder i Norsk Toppfotball sier med 4 minutters mellomrom først at dommer skal dømme straffe dersom VAR sier at det er straffe fordi de har bedre vinkler, før han litt senere sier at det er dommeren som skal ta avgjørelsen og ikke fordi det kommer et «pling» fra VAR-rommet. Fotballrådet podcast

Gjennomgangstonen virker å være at nær sagt ingen vet helt hva de driver med eller hva vi prøver på – heller ikke de sterkeste pådriverne for VAR. Det er derfor heller ingen grunn til å gi denne ledelsen fornyet tillit.

4. Pris og prioritering av bruk av midler

Før VAR ble innført var prisen estimert til mellom 12 og 18 millioner. Vi har dessverre ikke noen oversikt over hva prisen på VAR faktisk er, ettersom avtalene om levering av produktet er hemmelige. Vi kan derimot fastslå at VAR har en betydelig kostnad knyttet til seg. Den siste tiden har flere fotball klubber gått ut med bekymringer knyttet til både banemangel og økte priser.

Flere fotballedere melder at dette kan bidra til at barn og unge ikke får mulighet til å spillet fotball på bakgrunn av foreldrenes økonomi.

Disse 12 til 18 millionene som årlig brukes på VAR kunne bidratt til å løse langt større utfordringer i barn og ungdoms fotballen.

Se forslaget med vedlegg og lenker her.

Styrets innstilling - skrevet i kursiv: 

Styret støtter forslagsstiller i at det er en lang rekke utfordringer med VAR.

Styret mener imidlertid at dersom forslaget vedtas, vil det kunne begrense klubbens anledning til å påvirke utviklingen dersom VAR videreføres. Styret mener påvirkningsmulighetene er langt større om vi ikke har et fastlåst standpunkt mot VAR i alle former.

Slik saken står nå oppfatter vi at Forbundsstyret NFF har mandat til å vedta at VAR skal benyttes, og da vil det være viktig at SK Brann kan være med å påvirke de endringer og forbedringer vi mener må til. Styret har tillit til at Forbundsstyret i NFF vil gjennomføre tiltak som minimerer de negative sidene ved VAR dersom det gjennomføres gode forbedringsprosesser. SK Brann skal aktivt arbeide for en åpnere og mer demokratisk prosess rundt VAR og tilsvarende endringer for fotballen. Styret ønsker også en kontinuerlig og bred debatt rundt VAR i SK Brann.

Styret foreslår at vedtaket endres til følgende:

SK Brann skal arbeide aktivt for at VAR - dersom det videreføres - skal vesentlig forbedres i forhold til dagens praksis.

Praktisk informasjon: 

 • Når: Onsdag 6. mars klokken 18.00. 
 • Hvor: Fysisk del på Høgskulen på Vestlandet, Kronstad. Årsmøtet blir i det nye bygget som heter K2, og som ligger nærmest bybanestoppet på Kronstad. Digital deltakelse via Zoom og stemming i Digdem som tidligere år. 
 • Påmelding: Alle som skal være med, fysisk og digitalt, må melde seg på i dette skjemaet. Fristen for påmelding til digital deltakelse er tirsdag 5. mars klokken 10.00.
 • Hvem kan møte: For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned. Alle har i disse dager fått faktura, og denne må være betalt før møtet starter for at man skal få stemmerett og tilgang til årsmøtet. Ta kontakt på [email protected] dersom du er medlem og ikke har mottatt faktura. 
Annonse fra Eliteserien: