Reaksjonsreglement ved uønskede hendelser på Stadion

Her er en oversikt over mulige reaksjoner og sanksjoner, om man bryter reglementet for tilskuere på kamp på Stadion.

Annonse:

Dette er retningslinjer for reaksjon ved uønsket opptreden som er relevant for eller foregår på Sportsklubben Branns arrangementer. 

Bruk av reaksjoner skal bidra til å:

 • Sørge for at man trives på klubbens arrangementer
 • Sikre at spillere, supportere, øvrig publikum, vakter og andre kjenner seg trygge
 • Markere klubbens syn på uønsket opptreden.

OMFANG / SAMARBEID:

Retningslinjene gjelder alle som deltar på klubbens arrangementer, det vil si hjemmekamper, bortekamper og andre arrangement i klubbens regi.

Som hovedregel forholder dette reglementet seg til aktivitet i forbindelse med klubbens arrangementer, men i tilfeller som i spesiell grad bryter med klubbens verdier eller på annen måte har spesiell historisk signifikans for klubben, kan annen aktivitet medføre reaksjoner.

Klubben vil, der det er hensiktsmessig, samarbeide med andre klubber, politi, supporterklubber og andre aktører for å sikre at målet med reaksjonsreglementet nås.

RETNINGSLINJER / SANKSJONER

 Handlinger som kan medføre bruk av sanksjonerSanksjonsramme
1.Å være overstadig beruset.
 • Bortvisning fra arena for gjeldene kamp
2.Å maskere seg i forbindelse med arrangement.
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 3 kampers utestengelse
3.Truende oppførsel og/eller fremsette trusler mot andre.
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 5 kampers utestengelse.
4.Å utøve vold mot andre.
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 30 kampers utestengelse, eller utestengelse på ubestemt tid.
5.Å kaste gjenstander mot publikum, indre bane, teknisk område eller ute på banen, så lenge det ikke er en naturlig del av en avklart tifo.
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 20 kampers utestengelse.
6.Alle former for rasisme herunder grov sjikane, hatefulle ytringer eller offentlig støtte til ekstreme standpunkter med bakgrunn i etnisitet, religion eller legning.
 • Inntil 35 kampers utestengelse, og ikke adgang til arena før man har gjennomført et holdningsendringsprogram. *
7.Å nekte å rette seg etter anvisning fra vakter/politi.
 • Bortvisning fra arena.
8.Ulovlig bruk av pyroteknikk.
 • Bortvisning fra arena.
 • Inntil 15 kampers utestengelse
9.Hærverk og bevisst ødeleggelse av materiell.
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 10 kampers utestengelse
10.Storming av banen, inkludert krysning av stengsel til indre bane.
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 20 kampers utestengelse

Utestengelser gjelder både hjemme- og bortekamper.

 • Før utestengelse kan oppheves må man ha gjennomført et holdningsendringsprogram underlagt «Brann mot rasisme».

Bortvisning fra arena gjelder det aktuelle arrangement. Med kamper menes obligatoriske kamper for klubben, herunder seriekamper og cupkamper nasjonalt og internasjonalt samt alle typer for privat- treningskamper. Lengden på reaksjonen (antall kamper) beregnes etter obligatoriske seriekamper for A-laget.

SAKSBEHANDLING

Reaksjonsvedtaket fattes av den eller de styret utpeker (heretter kalt klubben). Reaksjonsvedtak kan påankes. Ankefrist er en uke fra vedtak er fattet av den styret har utpekt. Anke behandles av klubbens styre.

Bortvisningsvedtak trer i kraft umiddelbart etter vedtak er fattet. Andre reaksjonsvedtak trer i kraft når vedtaket er endelig, dersom ikke annet er bestemt.

Den/de som er mistenkt for å ha utført en handling som kan gi grunnlag for reaksjon i henhold til dette reglement, skal gis mulighet til å uttale seg før vedtak fattes.

Den som ilegges en reaksjon varsles skriftlig om vedtaket, og gis anledning til å komme med merknader i en skriftlig klage/ anke. Klubben kan med bakgrunn i en slik klage/-anke omgjøre reaksjonen.

Aktuelle samarbeidspartnere som supporterklubben, dersom det er et medlem av denne, kan brukes som høringsinstans før vedtak fattes.

Alle saker skal behandles individuelt.

Bruk av advarsel (gult kort) skal vurderes. Dersom noen gis advarsel, skal denne gis skriftlig på samme måte som annen type reaksjon. Dersom advarsel er gitt og vedkommende bryter en reaksjon, vil utestengelsen baseres på strengest reaksjonsramme.

Det kan vurderes om hele eller deler av reaksjonen skal gjøres betinget.

Den/de som ilegges reaksjon etter gjentatte overtredelser av dette reglement skal dømmes strengere enn de som ilegges reaksjon for førstegangs overtredelse.

Dersom klubben og den som har begått en regelstridig handling blir enige om det, kan andre typer tiltak/reaksjon/sanksjon benyttes enn det som fremgår direkte av reglementet.

Klubben kan velge å ikke benytte seg av de utmålte reaksjonene, dersom dette synes hensiktsmessig/tilstrekkelig – for eksempel at handlingen innebærer en reaksjon fra samarbeidspartnere eller myndighetene.

Klubben kan oppheve, forkorte eller endre reaksjoner dersom dette er hensiktsmessig. Klubben kan informere andre aktuelle aktører og instanser om reaksjoner som medfører utestengelse, slik at utestengelse faktisk kan effektueres.

Klubben bør anmelde mulig straffbare handlinger til politiet der dette anses nødvendig.

Dersom en handling rammes av flere av bestemmelsene i reglementet, skal reaksjonen vurderes i forhold til handlingspunkt som innebærer strengest reaksjonsramme.

Handlingene kan i slike tilfeller ikke akkumuleres i forhold til reaksjonsramme/straffeutmåling.

Ved uidentifisert(e) handlingsperson(er) eller gjentagende uønskede hendelser

Dersom en uønsket hendelse er utført av en person som ikke kan indentifiseres, eller det oppstår uønskede hendelser i to kamper, med påfølgende advarsler fra NFF, skal klubben informere billettinnehavere og relevante kanaler samt supporter koordinator om at dersom det oppstår en ny uønsket hendelse i noen påfølgende kamper vil saken bli fulgt opp av NFFs doms organer.

Uønskede hendelser på borteseksjonen

Ved uønskede hendelser på borteseksjonen er det borteklubbens ansvar å bortvise identifiserte personer fra kampen og ellers håndtere situasjoner som oppstår under kampen med hjelp fra arrangerende klubb. Når det gjelder reaksjoner utover bortvisning fra gjeldende kamp, så skal reaksjonen deles ut for å ramme de relevante handlingspersonene av borteklubb jf. eget utestengelsesregleverk. Dersom det er snakk om identifisert(e) handlingsperson(er) så skal klubbene samarbeide og reaksjonen deles ut av den klubb som hadde tilskuere på borteseksjonen.

Informasjon til NFF

Klubber skal informere NFF ved [email protected] om hvilke personlige reaksjoner som er iverksatt. Informasjonen skal være anonymisert, men gi innhold om antall personer gitt reaksjon, antall kampers utestengelse (hvis noen) samt andre relevante forhold NFF bør være klar over.

Ikke overholdelse av reglementet

I tilfelle det blir klart at klubbene ikke følger opp uønskede hendelser i tråd med vedlegget vil saken oversendes til NFFs domsorganer.

Oppfølging fra NFFs domsorganer

Dersom det har blitt identifisert uønskede hendelser i tre kamper, og to advarsler fra NFF allerede er gitt så skal saken oversendes til NFFs domsorganer for videre oppfølging.

Annonse fra Eliteserien: